Chipul îngeresc – Îndemn pentru monahi

1 September 2015

Iar chipul nostru este bun și îngeresc și vrednic de strălucirea cea de sus, dar dacă îl vom întina pe acesta cu fapte nelegiuite, care va fi câștigul că purtăm chipul monahicesc? De aceea, nu trebuie să ne mândrim, ci mai tare să ne temem și să ne cutremurăm, că pe de o parte, chipul este sfânt și bun, pe de altă parte, viața ne este rușinoasă și voia cea liberă vicleană. Să nu cumva unii mireni să fie duși mai înainte de noi în viața cea fără de moarte, iar buna viețuire a acelora în lume să fie socotită de Dumnezeu asemenea cu a îngerilor, iar lepădarea noastră de lume, chipurile monahicească, să fie socotită lumească.

Neofytos-egleistos by haralampos epaminonda

Cuviosul Neofit Zăvorâtul, ilustraţie de Haralambos Epaminonda

Și iarăși voi adeveri cuvântul meu cu această comparație a Sfântului Pavel. Căci acela, comparând tăierea împrejur și netăierea împrejur, cu ușurință le discerne, zicând așa: „Tăierea împrejur, zice, folosește dacă păzești legea, dar dacă ești călcător de lege, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur”. Și iarăși: „Dacă cel netăiat împrejur păzește hotărârile legii, netăierea lui împrejur nu va fi, oare, socotită ca tăiere împrejur? Iar el, din fire netăiat împrejur, dar împlinitor al legii nu te va judeca, oare, pe tine care prin litera legii și prin tăierea împrejur ești călcător de lege? Căci nu cea arătată pe dinafară în trup este tăiere împrejur, ci tăierea împrejur cea în ascuns este aceea a inimii, în duh, nu în literă, a căreia laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu”.

Coperta cartonata Sf Neofit Zavoritul INSă mutăm acum la noi, fraților, această comparație apostolească și să cunoaștem că nu din numele de monah, nici din schima monahicească, ci din faptele noastre fiecare dintre noi fie se va încununa, fie se va osândi. Să luăm aminte ca nu cumva și noi prin călcarea jurământului de la tunderea noastră și pentru faptul că nu am tăiat de la noi faptele și cugetele cele viclene, să fim socotiți ca niște mireni răi și nimic să nu ne folosească faptul de a ne numi și a ne arăta monahi la înfățișare și invers, să nu cumva unii din lume, care au viețuit curat și evlavios, să fie părtași cu monahii cei sfinți din veacurile cele bune. Să nu cumva diferența între tăierea împrejur și netăierea împrejur, așa cum a statornicit-o Sfântul Pavel, să ni se întâmple și nouă în comparație cu  unii mireni evlavioși.

Cuprins
Adrese ale altor pagini WEB